Bebegadis

Search
Close this search box.

Aviso legal e condicións de uso

AVISO LEGAL E CONDICIÓNS DE USO DA WEB BEBEGADIS.ES

1. Aviso legal:
Galega de Distribuidores de Alimentación S.A., como cabeceira do grupo GADISA, e titular do sitio web BEBEGADIS.ES, cedeu o uso do mesmo a GADISA RETAIL S.L.O, (pertencente ao grupo GADISA e á súa vez cabeceira do sub-grupo GADISA RETAIL) e á súa vez encomendoulle a xestión do sitio web www.bebegadis.es, co fin de dar servizo do portal da internet ás empresas do sub-grupo GADISA RETAIL e aos clientes e usuarios destas. Por iso, en diante referirémonos unicamente a GADISA RETAIL, cuxos datos de contacto son os seguintes:

GADISA RETAIL SLU, C.I.F. B-15735590 e domicilio social no Polígono de Piadela, s/n, 15300 Betanzos (A Coruña), inscrita no Rexistro Mercantil da Coruña, Tomo 3.357, Sección Xeral, Folio 32, Folla c-24.918, inscrición 16ª.

GADISA RETAIL, como xestor da páxina web, pon ao dispor dos usuarios as presentes “Condicións de Servizo e Política de Protección de Datos” en cumprimento do establecido na Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico ( LSSI-CE) e na lexislación correspondente á materia de protección de datos, e concretamente co Regulamento UE 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril. (en diante “Estas Condicións”).
Desde o momento en que vostede decida acceder ao site e navegar por el, está a aceptar sen reserva “Estas Condicións”. O acceso ao site é gratuíto e para navegar por el non é necesario que revele a súa identidade nin que facilite ningún dato persoal.

2. Condicións de uso da web:
Alta e rexistro de usuarios ( LOGIN)

Existen seccións para as cales non é necesario darse de alta como usuario da web, polo que neste caso non se solicitará o rexistro na páxina, navegando libremente pola mesma sen que sexa necesario que facilite datos de carácter persoal nin doutro tipo.
Con todo, o usuario deberá darse de alta e rexistrado previamente para poder participar nas seguintes accións levadas a cabo no sitio web BebeGadis.es:

a) Publicación de comentarios nos artigos de contido.
b) Participación activa con posibilidade de optar a premios das promocións.

As claves de acceso utilizadas no rexistro son para uso persoal e exclusivo do usuario titular das mesmas, e a súa custodia, confidencialidade e correcta utilización son da súa exclusiva responsabilidade. GADISA RETAIL, S.L.U. non será responsable por ningún prexuízo en que o usuario ou terceiros poidan incorrer como consecuencia de que outras persoas utilicen o seu contrasinal, con ou sen consentimento ou coñecemento do usuario.

GADISA RETAIL resérvase o dereito para modificar calquera tipo de información que puidese aparecer no sitio web, sen que exista obrigación de preavisar ou poñer en coñecemento do usuario ditas modificacións, entendéndose como suficiente o aviso da devandita modificación no sitio web.

Contidos da web

Este sitio web presenta os seguintes contidos:

 1. Promoción Bebé Gadis Canastilla: sección na cal se comunicará ao usuario todos os aspectos e funcionamento da promoción Canastilla de BebeGadis.
 2. Sorteos: nesta sección leva a cabo a comunicación dos premios de cada mes e os gañadores do mes anterior. Cada mes realízase un sorteo de dous premios para dous gañadores distintos.
 3. Consellos: nesta sección os usuarios da web atoparán un directorio de consellos sobre diferentes temáticas relacionadas coa maternidade, a paternidade e a vida dos bebés nas súas diferentes etapas.
 4. Blogue: nesta sección haberá diferentes artigos publicados e que se actualizarán cada mes con información de interese para os usuarios, sempre con temáticas relacionadas coa vida dos bebés e nenos, etapas do embarazo, maternidade e paternidade, etc. Os artigos escritos a partir do 2022 están todos avalados pola AGaEP, a Asociación Galega de Enfermería Pediátrica.
 5. En familia: neste apartado da web recóllense diferentes actividades de entretemento para realizar en familia. Atópanse, entre estas, receitas, debuxos das mascotas de Bebé Gadis para descargar e pintar, e outros xogos de entretemento.


Participación na web de Bebé Gadis

O acceso e a participación na web de Bebé Gadis www.bebegadis.es a aceptación e o cumprimento das seguintes condicións:

 1. Os usuarios comprométense a respectar as presentes condicións, a lexislación vixente, as esixencias da moral e os bos costumes xeralmente aceptadas. En particular, o usuario deste servizo evitará calquera atentado contra a dignidade e a liberdade das persoas, así como contra calquera outros dereitos e liberdades fundamentais.
 2. Os usuarios evitarán calquera tipo de manifestación falsa, abusiva, obscena, ameazadora ou que infrinxa de calquera modo a lexislación vixente.
 3. As intervencións dos usuarios estarán sempre presididas polo respecto cara a terceiras persoas, intervenientes ou non nestas seccións, e cara ás opinións do resto dos participantes.
 4. Non obstante o anterior, GADISA RETAIL, S.L.U. procurará en todo momento a correcta utilización destes mecanismos ou servizos, e velará polo máximo respecto á dignidade das persoas e á liberdade de expresión, reservándose en todo caso o dereito para denegar ou eliminar as intervencións de contidos ilícitos ou que considere inconvenientes sen necesidade de xustificación ou explicación algunha, en canto teña coñecemento efectivo das mesmas.
 5. En aras da utilidade e efectividade de ambas as seccións, GADISA RETAIL, S.L.U. denegará ou eliminará as seguintes mensaxes:
  • As que non estean relacionados coa temática do consultorio ou consellos.
  • As que substancialmente sexan reprodución doutras intervencións anteriores.
  • As que teñan contidos ou fins excesivamente comerciais ou promocionais.
  • As que claramente conculquen dereitos de autor ou de calquera outra clase.
  • As que abusen dos servizos utilizándoos unicamente como canle de solicitude de información para investigacións de mercado ou enquisas.
  • As que conteñan comentarios reiterativos, ou a súa lonxitude resulte excesiva.


Consellos

A sección de consellos permite ao usuario consultar dúbidas e información sobre consellos de saúde e coidados do bebé. Este servizo non é un Consultorio Médico, e por tanto, non substitúe, en ningún caso, a consulta médica directa ou consulta médica convencional. Neste apartado da web daranse recomendacións e consellos de saúde que non poden ser considerados diagnósticos, nin tampouco tratamentos médicos, polo que o usuario queda advertido de que unicamente serven para orientarlles e que ha de consultar ao seu médico para un diagnóstico personalizado que poida apoiarse en probas médicas.

Os consellos foron avalados por diferentes profesionais médicos, a continuación diferenciados:

 • Os consellos da sección de complementos para o bebé foron avalados pola Dra. Eugenia Fernández- Goula Pfaff.
 • Os consellos das subcategorías de doenzas durante a lactación, parto e dúbidas comúns, recollidas dentro da categoría de coidados da mamá, foron avalados pola Dra. Eugenia Fernández- Goula Pfaff.
 • O resto de consellos recolleitos na web, os da subcategoría de postparto dentro da categoría de coidados da mamá, e as categorías completas de coidados do bebé, etapas do embarazo, nutrición da mamá e nutrición do bebé, foron avalados polo Dr. Luis Sánchez Santos.

En consecuencia, GADISA RETAIL, S.L.U. limita a súa actuación á simple achega dos consellos sobre saúde avalados por expertos médicos, polo que queda exonerada de calquera consecuencia que poida ter unha mala interpretación ou mala utilización do aquí comentado.

SUPERVISIÓN DE CONTIDOS

Este sitio web ten por obxecto crear un espazo no que os Usuarios poidan participar na promoción/s e realizar as distintas actividades detalladas máis arriba, todo iso, a través das ferramentas que se poñen á súa disposición neste sitio web.

A utilización da web de GADISA RETAIL, S.L.U. deberá obedecer ao contido destas Condicións Xerais, a calquera das disposicións legais aplicables e ás esixencias da moral e os bos costumes xeralmente aceptadas, así como ás de orde pública.

Salvo previa e expresa autorización de GADISA RETAIL, S.L.U. os usuarios unicamente poderán utilizar os seus contidos e servizos para uso propio e persoal e, por tanto, absteranse de realizar calquera acto que, directa ou indirectamente, supoña unha explotación comercial dos mesmos.

En todo caso, os usuarios utilizarán os contidos e servizos facilitados por GADISA RETAIL, S.L.U. de conformidade coa legalidade vixente, e asumirán as responsabilidades que lles correspondan polas condutas ou actividades que, en calquera forma, poidan resultar ilícitas ou lesivas para dereitos de terceiros ou que poidan prexudicar, impedir ou limitar a utilización deste website a outros usuarios.

En particular, e a título non limitativo, os usuarios comprométense a non captar datos ou contidos con fins publicitarios, así como a non transmitir ou difundir a través de bebegadis.es mensaxes, imaxes, fotografías, software, datos ou contidos que:
• Contraveñan ou atenten contra dereitos fundamentais recoñecidos polo ordenamento xurídico.
• Induzan, inciten ou promovan actuacións delituosas, denigratorias, difamatorias, violentas, discriminatorias por razón de sexo, raza, relixión ou ideoloxía, ou, en xeral, sexan contrarias á lei, á moral ou á orde pública.
• Sexan falsos, ambiguos, inexactos, esaxerados, obscenos ou extemporáneos.
• Atópense protexidos por calquera dereitos de propiedade intelectual ou industrial pertencentes a terceiros, salvo previa e suficiente autorización do seu lexítimo titular.
• Lesionen o dereito á honra, á intimidade persoal, á propia imaxe de terceiras persoas ou infrinxan a normativa sobre o secreto ou confidencialidade das comunicacións.
• Constitúan publicidade ilícita, enganosa ou desleal.
• Conteñan virus, troyanos, vermes ou calquera outro material ou programa que poida danar ou alterar o funcionamento de equipos ou sistemas informáticos.

Os usuarios responderán dos danos e prexuízos de calquera clase que GADISA RETAIL, S.L.U. poida sufrir, directa ou indirectamente, como consecuencia do incumprimento da normativa vixente ou de calquera das obrigacións derivadas das condicións xerais de uso deste website.

En consecuencia, GADISA RETAIL, S.L.U., supervisará os contidos albergados no sitio web e resérvase o dereito para retirar os mesmos e a denegar o acceso a este sitio web a aqueles usuarios que incumpran as presentes Condicións Xerais e iso, sen aviso previo/previo aviso ou xustificación.

RESPONSABILIDADE

GADISA RETAIL, S.L.U., exímese de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada no seu sitio web, sempre que esta información fose manipulada ou introducida por un terceiro alleo ao mesmo.

GADISA RETAIL, S.L.U. non se fai responsable da información e contidos almacenados, a título enunciativo pero non limitativo, en foros, xeradores de blogues, comentarios, redes sociais ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente na páxina web www.bebegadis.es. Con todo, e en cumprimento do disposto no art. 11 e 16 da Lei de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, GADISA RETAIL, S.L.U. ponse ao dispor de todos os usuarios, autoridades e forzas de seguridade, colaborando de forma activa na retirada ou no seu caso bloqueo de todos aqueles contidos que puidesen afectar ou contravir a lexislación nacional, ou internacional, dereitos de terceiros ou a moral e a orde pública. No caso de que o usuario considere que existe no sitio web algún contido que puidese ser susceptible desta clasificación, rógase notifíqueo de forma inmediata ao administrador do sitio web.

GADISA RETAIL, S.L.U. poderá suspender temporal ou permanentemente os servizos ou contidos por razóns de actualización, mantemento, reparación dos seus sistemas ou por razóns de índole empresarial.

GADISA RETAIL, S.L.U. non se responsabiliza por fallos e/ou danos derivados da incompatibilidade dos servizos ou contidos deste sitio web con outros servizos, contidos ou programas informáticos utilizados polo Usuario.

Este sitio web foi revisado e probado para que funcione correctamente. En principio, pode garantirse o correcto funcionamento. Con todo, o prestador non descarta a posibilidade de que existan certos erros de programación, ou que acontezan causas de forza maior, catástrofes naturais, folgas, ou circunstancias semellantes que fagan imposible o acceso á páxina web.

PROTECCIÓN DE DATOS:

De conformidade coa lexislación en materia de protección de datos e, en concreto, co Regulamento UE 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril, GADISA RETAIL, S.L.U., como responsable do sitio web www.bebegadis.es informa a todos os usuarios do sitio web que faciliten ou vaian facilitar os seus datos persoais, que estes serán incorporados nos ficheiros titularidade de GADISA RETAIL, S.L.U.

Os usuarios, mediante a marcación da casa de “Acepto Condicións xerais de uso”, aceptan expresamente e de forma libre e inequívoca que os seus datos persoais sexan tratados por parte do prestador para realizar as seguintes finalidades:

 1. Participar na promoción/s que se presenten na mesma, así como, para atender a relación dos usuarios deste sitio web.
 2. Realizar estudos estatísticos.
 3. Tramitar encargos, solicitudes ou calquera tipo de petición que sexa realizada polo usuario a través de calquera das formas de contacto que se poñen ao dispor do usuario no sitio web da compañía.
 4. No caso de futuros servizos, promocións ou similares, indicarase a finalidade/é nos formularios de recollida de datos establecidos para o efecto ou nestas Condicións Xerais de Uso.

As categorías de datos corresponden a datos identificativos, nome e apelidos, alcume, provincia, datos de contacto: email, teléfono.

O tratamento dos datos persoais levados a cabo por Gadisa Retail, S.L.U. responde exclusivamente os fins establecidos anteriormente e correspondentes aos que lle foron requiridos, estando lexitimada para iso polo consentimento que expresamente se outorgou ao aceptar as presentes condicións. O tempo de conservación dos datos será o correspondente á duración da relación comercial entre Gadisa Retail, S.L.U e o cliente, ou ata que exerza os seus dereitos de cancelación ou supresión.

GADISA RETAIL, S.L.U. garante en todo caso ao usuario o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou supresión, oposición, á limitación do seu tratamento ou á portabilidad de datos, nos termos dispostos na lexislación vixente. Poderá exercer os seus dereitos dirixíndose por correo postal a GADISA RETAIL, S.L.U. Polígono de Piadela, s/n, 15300 Betanzos (A Coruña) ou á dirección de correo electrónico lopd@gadis.es con referencia “Protección de Datos- BEBEGADIS.es” a través dun escrito asinado para o efecto achegando unha fotocopia do seu DNI.

Igualmente ten vostede dereito a presentar a súa reclamación ante a Axencia de Protección de Datos.

Do mesmo xeito, GADISA RETAIL, S.L.U. adoptou todas as medidas técnicas e de organización, necesarias para garantir a seguridade e integridade dos datos de carácter persoal que trate, así como para evitar a súa perda, alteración e/ou acceso por parte de terceiros non autorizados.

Uso de Cookies e do ficheiro de actividade

GADISA RETAIL, S.L.U. pola súa propia conta ou a dun terceiro contratado para a prestación de servizos de medición, poden utilizar cookies cando un usuario navega polo sitio web. As cookies son ficheiros enviados ao navegador por medio dun servidor web coa finalidade de rexistrar as actividades do usuario durante o seu tempo de navegación.

As cookies utilizadas polo sitio web asócianse unicamente cun usuario anónimo e o seu computador, e non proporcionan por si mesmas os datos persoais do usuario.

Mediante o uso das cookies resulta posible que o servidor onde se atopa a web, recoñeza a navegador web utilizado polo usuario coa finalidade de que a navegación sexa máis sinxela, permitindo, por exemplo, o acceso aos usuarios que se rexistraron previamente, acceder ás áreas, servizos, promocións ou concursos reservados exclusivamente a eles sen ter que rexistrarse en cada visita. Utilízanse tamén para medir a audiencia e parámetros do tráfico, controlar o progreso e número de entradas.

O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador para ser avisado da recepción de cookies e para impedir a súa instalación no seu equipo. Por favor, consulte as instrucións e manuais do seu navegador para ampliar esta información.

As cookies utilizadas neste sitio web teñen, en todo caso, carácter temporal coa única finalidade de facer máis eficaz a súa transmisión ulterior. En ningún caso utilizaranse as cookies para recoller información de carácter persoal.

Direccións IP

Os servidores do sitio web poderán detectar de maneira automática a dirección IP e o nome de dominio utilizados polo usuario. Unha dirección IP é un número asignado automaticamente a un computador cando esta conéctase a Internet. Toda esta información é rexistrada nun ficheiro de actividade do servidor debidamente rexistrado que permite o posterior procesamento dos datos co fin de obter medicións unicamente estatísticas que permitan coñecer o número de impresións de páxinas, o número de visitas realizadas aos servizos web, a orde de visitas, o punto de acceso, etc.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

O sitio web www.bebegadis.es, incluíndo a título enunciativo pero non limitativo a súa programación, edición, compilación e demais elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos son propiedade de GADISA RETAIL, S.L.U. ou no seu caso dispón de licenza ou autorización expresa por parte dos autores. Todos os contidos do sitio web atópanse debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial, así como inscritos nos rexistros públicos correspondentes.

Independentemente da finalidade para a que fosen destinados, a reprodución total ou parcial, uso, explotación, distribución e comercialización, require en todo caso da autorización escrita previa por parte do prestador. Calquera uso non autorizado previamente por parte de GADISA RETAIL, S.L.U. será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

Os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos alleos a GADISA RETAIL, S.L.U. e que puidesen aparecer no sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsables de calquera posible controversia que puidese suscitarse respecto a os mesmos. En todo caso, GADISA RETAIL, S.L.U. conta coa autorización expresa e previa por parte dos mesmos.

GADISA RETAIL, S.L.U. recoñece a favor dos seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade industrial e intelectual, non implicando a súa soa mención ou aparición no sitio web a existencia de dereitos ou responsabilidade algunha do prestador sobre os mesmos, como tampouco respaldo, patrocinio ou recomendación por parte do mesmo.

Para realizar calquera tipo de observación respecto a posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contidos do sitio web, pode facelo a través do seguinte correo electrónico bebegadis@gadisa.es

AVISO A MENORES DE IDADE

Se es menor, interesarache saber que:
Se es menor de catorce anos non poderás rexistrarche neste sitio web. No caso de que sexas maior de catorce anos pero menor de idade GADISA RETAIL, S.L.U. recoméndache que avises aos teus pais ou representantes antes de entrar neste sitio web. Eles poderán explicarche a Política de Privacidade, e poderás participar con eles de todas as posibilidades que ofrece o sitio web de bebegadis.es

LEI APLICABLE E XURISDICIÓN

Para a resolución de todas as controversias ou cuestións relacionadas co presente sitio web ou das actividades nel desenvolvidas, será de aplicación a lexislación española, á que se someten expresamente as partes, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co seu uso os Xulgados e Tribunais da Coruña.